Have your say

Statutory Notices

CYNGOR SIR PENFRO o Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1TP (cyfeirir ato o hyn ymlaen fel “Cyngor Sir Penfro”.

 

Rhoddir hysbysiad yn unol ag Adran 42 Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 a’r Cod Trefniadaeth Ysgolion (Tachwedd 2018) fod Cyngor Sir Penfro, ar ôl ymgynghori â’r personau hynny yn ôl yr angen, yn cynnig newid Ysgol Greenhill, Heywood Lane, Dinbych-y-pysgod, SA70 8BN (“yr ysgol”) fel bod darpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol (“ADY”) yn cael ei hychwanegu at yr ysgol. Cynhelir yr ysgol gan Gyngor Sir Penfro.

 

Fel y cynigydd, ymgymerodd Cyngor Sir Penfro â chyfnod o ymgynghori cyn penderfynu cyhoeddi’r cynnig hwn. Cafodd Adroddiad Ymgynghori, yn cynnwys crynodeb o’r materion a godwyd gan ymgyngoreion, ymatebion y cynigydd a barnau Estyn, ei ystyried gan y Cyngor Sir, ac mae ar gael ar wefan y Cyngor (www.sir-benfro.gov.uk).

 

Nifer y disgyblion i’w derbyn ym mhob grŵp oedran perthnasol ym mlwyddyn gyntaf gweithredu’r cynnig fydd 215 ar gyfer Blynyddoedd 7-11, a 69 ar gyfer Blwyddyn 12.

 

Effaith ychwanegu darpariaeth ADY at yr ysgol yw y bydd Uned Adnoddau Dysgu yn cael ei darparu. Bydd hyn yn darparu ar gyfer dysgwyr ag anghenion addysgol arbennig, fel y diffinnir gan Adran 2 Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018, a bydd yn cefnogi darpariaeth yn benodol ar gyfer y rheiny ag anghenion dysgu cymhleth a Chyflwr ar y Sbectrwm Awtistig.

 

Cynigir rhoi’r cynnig ar waith ym mis Medi 2022.

 

Bydd Cludiant rhwng y Cartref a’r Ysgol yn cael ei ddarparu yn unol â Pholisi’r Awdurdod ar Gludiant rhwng y Cartref a’r Ysgol ar ddyddiad gweithredu’r cynnig.

 

O fewn cyfnod o 28 diwrnod ar ôl cyhoeddi’r cynnig hwn, hynny yw erbyn 13 Mawrth 2022, gall unrhyw berson wrthwynebu’r cynigion.

 

Dylid anfon gwrthwynebiadau at: Cyfarwyddwr Addysg, Neuadd y Sir, Hwlffordd, SA61 1TP neu anfon neges e-bost: educationconsultations@pembrokeshire.gov.uk

 

Llofnodwyd

Steven Richards-Downes, Cyfarwyddwr Addysg

15 Mawrth 2022

                       

 

Nodyn Esboniadol:

(Nid yw’r nodyn esboniadol hwn yn ffurfio rhan o’r Hysbysiad, ond fe’i cynigir fel esboniad)

 

Fel rhan o’i fwriad i wella amgylchedd dysgu Ysgol Greenhill yn sylweddol, a bodloni’r galw am ddarpariaeth addysgol arbenigol yn y Sir, mae’r Cyngor yn cynnig ychwanegu darpariaeth ADY newydd at yr ysgol. Bydd hyn ar ffurf Canolfan Adnoddau Dysgu i ddisgyblion ag anghenion dysgu cymhleth a Chyflwr ar y Sbectrwm Awtistig.

 

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL of County Hall, Haverfordwest, Pembrokeshire, SA61 1TP (hereinafter referred to as “Pembrokeshire County Council”.

 

Notice is given in accordance with Section 42 of the School Standards and Organisation (Wales) Act 2013 and the School Organisation Code (Nov 2018) that Pembrokeshire County Council, having consulted such persons as required, proposes to alter Greenhill School, Heywood Lane, Tenby, SA70 8BN (“the school”) so that Additional Learning Needs (“ALN”) provision is added to the school.  The school is maintained by Pembrokeshire County Council.

 

As proposer, Pembrokeshire County Council undertook a period of consultation before deciding to publish this proposal.  A Consultation Report containing a summary of the issues raised by consultees, the proposer’s responses and the views of Estyn was considered by the County Council and is available on the Council’s website (www.pembrokeshire.gov.uk).

 

The number of pupils to be admitted in each relevant age group in the first year of implementation of the proposal will be 215 for Years 7-11, and 69 for Year 12.

 

The effect of adding ALN provision to the school is that a Learning Resource Unit will be provided.  This will make provision for learners with special educational needs, as defined by Section 2 of the Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Act 2018 and will specifically support provision for those with complex learning needs and Autistic Spectrum Condition.

 

It is proposed to implement the proposal in September 2022.

 

Home to School Transport will be provided in accordance with the Authority’s Home to School Transport Policy as at the date of the implementation of the proposal.

 

Within a period of 28 days after the date of publication of this proposal, that is to say by 13th April 2022, any person may object to the proposals.

 

Objections should be sent to: Director of Education, County Hall, Haverfordwest, SA61 1TP or email: educationconsultations@pembrokeshire.gov.uk

 

Signed

Steven Richards-Downes, Director of Education

15 March 2022

 

                       

 

Explanatory Note:

(This explanatory note does not form part of the Notice but is offered by way of explanation)

 

As part of its intention to significantly improve the learning environment of Greenhill School, and meet the demand for specialist educational provision in the County, the Council proposes to add new ALN provision to the school.  This will take the form of a Learning Resource Centre (LRC) for pupils with complex learning needs and Autistic Spectrum Condition.

 

ID: 622, revised 15/03/2022
Print